Kontakta oss

Hans Curt Nexgard – Tel. +45 21 26 76 39  – mail: hc@saltnex.dk

Lene Flarup Jepsen (accounting) – Tel. +45 28 88 95 58 – mail: lene@saltnex.dk